Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

GDPR Adatkezelési szabályzat

A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT
ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Európai Unió EU-2016/679 sz. „GDPR” (General Data Protection Regulation) rendeletében foglalt előírások szerint, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Tartalom

1.       Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása

1.1.        Adatkezelésünk jogalapja

1.2.        A szabályzatunk hatálya

1.3.        A szabályzatunk célja

2.       Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI Kft-nél

2.1.        Adatkezelésünk irányelvei:

2.2.        Cégünk mint adatkezelő adatai:

2.3.        Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:

2.4.        Adatfeldolgozás Cégünknél és az adatokat megismerők - alkalmazók, ill. ezeket továbbítók köre.

2.4.1.         Rögzítésre kerülő adatok

2.5.        A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok tárolási helye:

2.5.1.         A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:

2.5.2.         A nyomtatott adatok tárolási helyei

2.6.        Cégünk eljárása a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében

3.       Adatkezelési kritériumaink

3.1.        Személyes adatok kezelése

3.1.1.         Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

3.1.2.         Az érintett személy, tájékoztatása, jogai

3.1.3.         A személyes adatok felülvizsgálata

3.2.        Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei

3.2.1.         Az adatokra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog

3.2.2.         Az adatokhoz történő hozzáféréshez való jog

3.2.3.         A rögzített adatok helyesbítéséhez való jog

3.2.4.         A rögzített adatok törléséhez való jog

3.2.5.         A rögzített adatok használatának korlátozásához való jog

3.2.6.         A rögzített adatok továbbításához való jog

3.2.7.         A rögzített adatok visszavonásához való jog

4.       Adatvédelem a „SUNI” Kft. WEB-tevékenységére vonatkozóan

4.1.        Online rendeléshez kapcsolódó adatok

4.2.        Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

4.3.        Hírlevélhez kapcsolódó adatok

5.       Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre, ill. a rögzített adatok adattovábbítása

6.       Látogatói infó-tábla kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

7.       Adatvédelmi felügyelet

8.       Adatvédelmi incidens bejelentése

 

 

1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat jogalapja és alkalmazása

1.1. Adatkezelésünk jogalapja

Az  EU-2016/679 sz. „GDPR” adatkezelési rendelete Cégünk Működési Szabályzatának része, egyben jogalapja. A GDPR röviden az Európai Unió és a Tanács által elfogadott, a személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete, más néven általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation). Mindeddig a személyes adatok kezeléséről csak európai uniós irányelv szólt. Mostantól fogva ez változott, mivel a GDPR közvetlen hatállyal rendelkezik, minden tagállamban kötelezően alkalmazandó. Ez a rendelet a legfontosabb szabályanyag a személyes adatok kezelése és védelme tekintetében, attól eltérni csak akkor lehet, ha azt maga a GDPR megengedi.

1.2. A szabályzatunk hatálya

A „SUNI” Kft jelen adatkezelési szabályzata magában foglalja ill. kiterjed a Cégünk cégbírósági bejegyzésében rögzített/gyakorolható tevékenységi körökre. A kiadás napján lép érvénybe és esetleges módosításáig van érvényben.

1.3. A szabályzatunk célja

A „SUNI” Kft eleddig is ismerte – betartotta –, napi munkája során jogkövető módon alkalmazta a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásokat. Cégünk. jelen írásba is foglalt szabályzatával kinyilvánítja kötelezettségét mind Munkavállalói, mind pedig Ügyfelei felé a SZABÁLYZAT hatáskörébe tartozó adataik előírásszerű kezelésére ill. védelmére.

2. Adatkezelés –adatvédelem a „SUNI” Kft-nél

2.1. Adatkezelésünk irányelvei:

Cégünk adatkezelése magában foglalja a személyes adatokkal kapcsolatos eljárásokat, legfőbb képpen azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását és (adott esetekben) módosítását is, minden esetben az érintett hozzájárulása alapján. Felhívjuk a „SUNI” Kft részére adatközlők figyelmét arra, hogy ha nem saját személyes adataikat adják meg, akkor az adatközlő kötelessége az érintett személy hozzájárulásának beszerzése. Cégünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).
 

 

2.2. Cégünk mint adatkezelő adatai:

Név: „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT
Székhely: 1124 Budapest, Pagony u. 25/d.
Cégjegyzékszám: Cg.:01-09-064365, bejegyző bíróság: Budapest
Adószáma: 10301199-2-43
Telefonszám: 06-1-225-1557
Email: info@suni-kft.hu

2.3. Cégünk adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:

Dr. Hegedűs Lajos okl.közgazda, elérhetősége: info@suni-kft.hu

2.4. Adatfeldolgozás Cégünknél és az adatokat megismerők - alkalmazók, ill. ezeket továbbítók köre.

2.4.1. Rögzítésre kerülő adatok

Cégünk szállítói és vevői kapcsolat rendszerében a következő alapadatok kerülnek rögzítésre, feldolgozásra:

 • a partner neve, címe
 • elérhetőségei (tel-fax-email)
 • Cégbejegyzési helye, adószáma (ha jogi személyről van szó!)
 • Képviselője- képviselői neve/i beosztásuk, tevékenységi területük.

2.5. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje, valamint az adatok tárolási helye:

2.5.1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje:

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalapja

Megőrzési idő

Cégünk szerződött vevőinek adatai

 • Céges árubeszerzés (szerveren)
 • Marketing
 • Könyvvitel
 • Hatósági ellenőrzés

Önkéntes hozzájárulás Törvényi előírások

A beszállítói kapcsolat fennállása idején

Prompt vásárlók

 • árukiszolgálás
 • Marketing (szerveren)
 • Könyvelés
 • Hatósági ellenőrzés

Önkéntes hozzájárulás Törvényi előírások

3 év

WEB-vásárlók

 • árukiszolgálás
 • Marketing(szerveren)
 • Könyvelés
 • Hatósági ellenőrzés

Önkéntes hozzájárulás Törvényi előírások

3 év

Az adatok elektronikus tárolási helye, Cégünk „Kulcs-Soft” vállalatirányítási rendszerének „központi szervere”, 1103.Bp.Noszlopy u. 2-6

 

2.5.2. A nyomtatott adatok tárolási helyei

2.5.2.1 Elsődleges adattárolási helyek

Cégünk elsődleges nyomtatott adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és szálláshely szolgáltatási ügyintézéshez kapcsolódóan:

 • Kereskedelmi Telephelyünk: 1103 Budapest Noszlopy u. 2-6
 • Szálláshely szolgáltatási Telephelyünk, 3348 Szilvásvárad (TIP-TOP LAK vendégházunk) Aradi v. útja 34.
 • Cégünk Cégbejegyzési helye (mint gazdasági igazgatói – pénzügyi tevékenységünk irodája) 1124 Budapest Pagony u. 25/d. I.em.3.sz.)

2.5.2.2 Másodlagos adattárolási helyek

Cégünk által készített-nyomtatott formában (is) megjelenő „másodlagos” adattárolási helyei, a napi kereskedelmi és  szálláshely szogáltatási ügyintézéshez kapcsolódóan:

 • Könyvelésünket elvégző külső szolgáltatónk: KELLER KÖNYVELŐ IRODA 1023 Budapest, II. kerület, Bécsi út 3-5., 4. lépcsőház 1. emelet.
 • Cégünk irattára: 1105 Budapest, Kelemen u. 25.sz. alatti telephelyünkkön.

2.6. Cégünk eljárása a megfelelő adatvédelem és adatbiztonság érdekében

A „SUNI”  SERVICE UNIVERSAL KFT ( központja: 1124 Budapest, Pagony u.25/d, fő kereskedelmi telephelye: 1105 Budapest, Noszlopy u. 2-6, vidéki telephelye: 3348 Szilvásvárad, Aradi vértanúk útja 34sz. alatti TIP-TOP LAK vendégház) továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a hivatkozott EU-jogszabály tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen szabályzatban és a hatályos nemzet jogszabályokban foglaltaknak. Cégünk, mint Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Cégünk mint Adatkezelő a személyes datokat bizalmasan kezeli, és ezzel kapcsolatban megtesz minden szükséges  biztonsági, technikai és szervezési intézkedést. Cégünk mint Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására azonban erről partnereit ill. az érintetteket azonnal tájékoztatja.

3. Adatkezelési kritériumaink

3.1. Személyes adatok kezelése

3.1.1. Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában megjelenő dokumentumaiban felhívjuk a figyelmet a „GDPR” előírásban meghatározottakra, ill. arra, hogy Cégünk vonatkozó (jelen) ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT-át hol ill. hogyan érheti el.

3.1.2. Az érintett személy, tájékoztatása, jogai

Cégünk által elkészített, mind elektronikus, mind pedig nyomtatott formában megjelenő dokumentumaiban egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az érintett személyt/vevőt/szállítót/szolgáltatót/potenciális kapcsolatot jelentő szervet, hogy mi célból és mely személyes- / ill. cégadatait kérjük.

3.1.3. A személyes adatok felülvizsgálata

A Cégünk által kezelt személyes vagy szervezeti adatokat a szükséges módon és/vagy gyakorisággal felülvizsgáljuk. Ilyen „szükséges helyzet” lehet: Viszonteladónk, Beszállítónk ill. külsős szolgáltatónk bankszámlájának, telephelyének, vagy nevének megváltozása, internetes vevőnk új megrendelése, továbbá Cégünk alkalmazottaihoz kapcsolódó adatok megváltozása.

3.2. Az érintett személy jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Cégünk (minden velünk kapcsolatba kerülő és adatait általunk bármely okból bekért személyt- adatszolgáltatót előre tájékoztatja arról, hogy) az érintett milyen módon kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Ennek megfelelően bármely adatszolgáltatót az alábbiak illetik meg:

3.2.1. Az adatokra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog

Az adatokat szolgáltatónak joga van adatai ellenőrzésére - javíttatására ill. adott esetben töröltetésére. Erre vonatkozó igényét akár elektronikus formában, akár postai úton is közölheti.

3.2.2. Az adatokhoz történő hozzáféréshez való jog

Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló természetes vagy jogi személy kérhet tájékoztatást  arról, hogy történik-e rá vonatkozóan Cégünknél adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezeljük.

3.2.3. A rögzített adatok helyesbítéséhez való jog

A Cégünk által rögzített adatok-egyeztetését követően az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mely adatai kerüljenek rögzítésre. Cégünk a velünk már kapcsolatban lévő természetes és/vagy jogi személyek adatai szerint időről időre kezdeményezi az adatok megfelelőségeit akár email, vagy WEB-es szolgáltatással, ügyintézéssel.

3.2.4. A rögzített adatok törléséhez való jog

Cégünk nyilatkozik, hogy az általunk rögzített adatokat sem eleddig, és a jövőben sem bocsátja 3.személy rendelkezésére (kivételt képeznek a Hatósági igények) az adat-birtokos engedélye nélkül. Amennyiben az adatbirtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek megadott adatait töröltetni kívánja úgy ezt ektronikus vagy postai úton bármikor kezdeményezheti.

3.2.5. A rögzített adatok használatának korlátozásához való jog

rögzített adataira vonatkozó adatkezelés korlátozásához való jog Amennyiben az adat-birtokos úgy dönt, hogy a részéről korábban Cégünknek megadott adatait vagy azok egy részét (átmenetileg, vagy véglegesen) korlátozni kívánja úgy ezt elektronikus vagy postai úton bármikor kezdeményezheti.

3.2.6. A rögzített adatok továbbításához való jog

A GDPR rendelet előírja, hogy az adat-birtokos rendelkezhet úgy is, hogy az adatait kezelő (t.i. Cégünk) az érintett adatait a kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Amennyiben az adat-birtokos igy dönt, úgy ezt - a további adatkezelő elérhetőségeinek pontos megadásával-- elektronikus vagy postai úton bármikor kezdeményezheti anélkül, hogy ezt akadályozná Cégünk mint az eredeti adatkezelő.

3.2.7. A rögzített adatok visszavonásához való jog

Egy érintett adat-birtokos jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Bármely Cégünkkel kapcsolatban álló Adat.birtokos jogosult  arra, hogy a Cégünk által rögzített adatai kezelésével kapcsolatosan bírósághoz  forduljon.

4. Adatvédelem a „SUNI” Kft. WEB-tevékenységére vonatkozóan

4.1. Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendeléshez kapcsolódó adatok: a Szabályzat 2.51., 3.1, és 3.2 bekezdésekben meghatározottak szerint!

4.2. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok: a Szabályzat 2.51., 3.1, és 3.2 bekezdésekben meghatározottak szerint!

4.3. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélhez kapcsolódó adatok: a Szabályzat 2.51., 3.1, és 3.2 bekezdésekben meghatározottak szerint!

 

 

5. Adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre, ill. a rögzített adatok adattovábbítása

Cégünk az Adat-birtokos/ok által megadott / ránk bízott adatokat  külső segítség/ közreműködés nélkül saját alkalmazottai közreműködéséve-munkavégzésével dolgozza fel, rögzíti aktuális számítástechnikára épülő Vállalatirányítási rendszerében. A Cégünkre bízott adatokat cégünk alkalmazottai, tulajdonosai ismerik meg ill. kezelik. A Cégünk által rögzített adatokat – minden esetben a GDPR rendelet által előírt tartalommal megkötött – szerződés alapján bocsátjuk külső szolgáltatónk/tóink rendelkezésére. Ilyen szolgáltató a Cégünk könyvvitelét ellátó KELLER Könyvelő Iroda

6. Látogatói infó-tábla kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása

Cégünk elsősorban vagyonvédelmi célból kihelyezett, a 1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6 sz. alatti irodájában-bemutató termében, ill. raktárában térfigyelő kamerákat, amelyek által felvett adatok időszakosan (3-tól 14 napig) megőrzésre kerülnek. Ezen idő-periódusokat a korábbi adatok törlődnek és a rögzítés a leírtak szerint folytatódik. A kamerákra figyelmeztető táblák kerültek kihelyezésre!

7. Adatvédelmi felügyelet

NAIH
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1-391-1400.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

8. Adatvédelmi incidens bejelentése

mennyiben a Cégünknek adatokat átadott természetes vagy jogi személy alapos okot talál arra, hogy Cégünk nem a GDPR-előírásoknak megfelelően kezeli az adatait, úgy „adatvédelmi incidens bejelentésére” jogosult az adatvédelmi  felügyelet felé.  Amennyiben Cégünk (mint Adatkezelő) tudomására jut, hogy az általunk kezelt személyes adat/ok/nál  jogellenes kezelés vagy feldolgozás történt, vagy  megsemmisült, úgy „adatvédelmi incidensi bejelentést” tesz  az adatvédelmi  felügyelet felé.

Budapest, 2018.május 21.

dr. Hegedűs Lajos tulajdonos, szenyor ügyvezető igazgató,
a „SUNI” SERVICE UNIVERSAL KFT adatkezelési – adatvédelmi tisztségviselője:

Elérhetőségek:
info@suni.kft.hu
fax: 06-1-2626446,
tel: 06-1-225-1557,
Cégbejegyzési címünk: 1124 Budapest, Pagony u. 25/d.

Tárhelyszolgáltatónk: 

ShopRenter.hu Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
+36-1/234-5011
info@shoprenter.hu